VGC Posavje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj

1. januar 201731. december 2021

VGC Posavje

Ljudska univerza Krško je bila konec leta 2016 uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V izvajanje je pridobila projekt "Večgeneracijski center Posavje" za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021. V projektu so sodelovali še Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice. Skupaj s partnerji so izvedli aktivnosti za ranljive ciljne skupine izvajale na sedmih lokacijah po celotni Spodnjeposavski regiji: v občini Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 9 Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Namen

Namen projekta je aktivacija in integracija pripadnikov različnih ranljivih ciljnih skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti. Večgeneracijski center Posavje je varen, prijeten in dostopen prostor za različne ranljive ciljne skupine. Izvedle so se vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Zraven strokovnjakov so v projektu sodelovali tudi prostovoljci.

Cilj

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo nudili vsebine ciljnim skupinam tega javnega razpisa in na ta način prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.

Specifični cilji

 • poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
 • ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
 • opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
 • vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
 • okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Pregled aktivnosti VGC Posavje – Brežice/Bistrica ob Sotli

Aktivnosti projekta oz. vsebine, vezane na osebe, zlasti otroke in mlade, ki tvegajo socialno izključenost:

 • spodbujanje neformalnega druženja in medsebojnega povezovanja s ciljem izmenjave informacij, socialnega vključevanja in medsebojne pomoči za otroke in mlade, ki tvegajo socialno izključenost
 • organizirane počitniške aktivnosti za krepitev socialnih kompetenc in aktivno, zdravo in varno preživljanje prostega časa za otroke, ki tvegajo socialno izključenost (npr. ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, pravljične urice, družabne igre, učenje tujega jezika, računalniške delavnice …)
 • različne delavnice za otroke in mlade, ki tvegajo socialno izključenost (ustvarjalne delavnice, IKT delavnice, delavnice osebnostne rasti, preventiva na področju zasvojenosti, učenje učenja, zdravo življenje, trajnostni razvoj, enakost spolov in ostale delavnice, oblikovane v času trajanja projekta na podlagi pobud mladih).

Aktivnosti projekta oziroma vsebine za starejše, zlasti tiste iz socialno ogroženih okolij:

 • različne delavnice za starejše (ustvarjalne delavnice, kulinarika, vrtnarjenje, ohranjanje zdravja, urjenje spomina, ozaveščanje o problematiki nasilja nad starejšimi in ostale delavnice, oblikovane na podlagi pridobljenih pobud starejših v času izvajanja projekta za starejše)
 • oblikovanje in vodenje mreže prostovoljcev, ki starejšim nudijo pomoč pri opravljanju del, ki jih sami ne zmorejo več (čiščenje snega, prenašanje bremen …)
 • medgeneracijski tečaji in delavnice (IKT, klekljanje, ustvarjalne delavnice, družabne igre …)
 • organizirano medgeneracijsko neformalno druženje (otroci obiskujejo starejše v domu upokojencev, starejši pripovedujejo zgodbe otrokom, jih učijo ročnih spretnosti …)
 • organiziranje in vodenje skupin za samopomoč za starejše

Kontakt