O nas

Javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju zavod) je ustanovila Občina Brežice z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UPB1) (Ur. l. RS št. 87/2012, 47/2013) (v nadaljevanju odlok). Zavod je pravni naslednik Mladinskega centra Brežice, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice.

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko 199800372 z dne 1. 2. 1999.

Polni naziv: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE
Skrajšan naziv: ZPTM BREŽICE
Naslov/sedež: GUBČEVA 10 A, 8250 BREŽICE
Telefon: +386 (0)5 90 837 90
E-mail: info@zptm.si
Matična številka: 1331264000
Davčna številka: 22560343
Šifra dejavnosti: 94.999
Številka transakcijskega računa: 01209-6030307958, ki je odprt pri: UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA, NOVO MESTO
 
Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe: KATJA ČANŽAR, uni. dipl. pol, mag. posl. ved, v.d. direktorice
Naslov: GUBČEVA 10 A, 8250 BREŽICE    
Tel.: +386 (0)5 90 837 92
E-mail: katja.canzar@zptm.si
 
Oblika organiziranosti: javni zavod
Ustanovitelj: Občina Brežice

Leto ustanovitve: 24. 11. 1997 SPREJET Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur. l. RS 76/97)
01. 02. 1999 vpis v sodni register, Okrožno sodišče Krško, št. vložka 1/03989/00

Ustanovni akti

Organi zavoda

15. člen Odloka določa, da so organi zavoda:

Direktor

Vršilka dolžnosti direktorice zavoda je Katja Čanžar.

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja pet članov. Pristojnosti in odgovornosti sveta centra so zapisane v odloku in v poslovniku o delu sveta zavoda.
Predstavniki ustanovitelja (Dražen Levojević, Martina Zlobko, Jure Krošl),
Predstavnica zainteresirane javnosti (Branka Stergar),
Predstavnica zaposlenih (Alja Kovačič).

Strokovni svet je ožji kolegijski organ direktorja, ki je sestavljen iz treh odborov, in sicer:
Odbora za mladino,
Odbora za podjetništvo,
Odbora za turizem. 
Posamezni odbor šteje pet članov.

Sredstva za delo

Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti, opredeljene v letnem programu dela:
iz sredstev proračuna ustanovitelja,
iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
s prodajo blaga in storitev na trgu,
z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov. Iz proračuna ustanovitelja center pridobiva sredstva na podlagi potrjenega programa dela in letnega izvedbenega načrta.

ORGANIZIRANOST 

Zavod ima za potrebe izvajanja svoje dejavnosti organizirane tri notranje organizacijske enote (v nadaljevanju: NOE):
 
1. Center za podjetništvo in turizem – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma,
 
2. Mladinski center – za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade,
 
3. Mladinski hotel – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter drugih dejavnosti tržnega značaja.
 
Pod okrilje NOE Mladinski hotel, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10 A, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu zavoda.
 
Notranje organizacijske enote zavoda vodi direktor zavoda.
 
Kot javno službo zavod opravlja naloge na področju podjetništva turizma in na področju dela z mladimi, kot je določeno v odloku.
 
Kot tržno dejavnost zavod opravlja prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja namestitvenih kapacitet, športnih površin in drugih prostorov, katere upravlja, izvaja dejavnost trgovine na drobno in posredništva pri prodaji ali najemu raznovrstnih izdelkov (prodaja turističnih spominkov in drugih produktov, najem koles …), izvaja specializirana svetovanja in tehnične priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijav na razpise ipd., trži celovite turistične ponudbe na ravni občine, izvaja organizacijo komercialnih programov kulture, športa, neformalnega izobraževanja, turizma, sejmov …, izvaja dejavnost točenja pijač ipd.), pri čemer je presežek ustvarjenih prihodkov namenjen opravljanju javne službe zavoda.
 
VREDNOTE IN POSLANSTVO ZAVODA 

VREDNOTE:
POSLANSTVO:
 
Poslanstvo zavoda je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti:
×