Sredstva za delo

Nazaj

Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti, opredeljene v letnem programu dela:

  • iz sredstev proračuna ustanovitelja,
  • iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
  • s prodajo blaga in storitev na trgu,
  • z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov. Iz proračuna ustanovitelja center pridobiva sredstva na podlagi potrjenega programa dela in letnega izvedbenega načrta.

Kontakt