Organiziranost

Zavod ima za potrebe izvajanja svoje dejavnosti organizirane tri notranje organizacijske enote (v nadaljevanju: NOE):

  1. Center za podjetništvo in turizem – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma,
  2. Mladinski center – za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade,
  3. Mladinski hotel – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter drugih dejavnosti tržnega značaja.

Pod okrilje NOE Mladinski hotel, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10 A, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu zavoda.

Notranje organizacijske enote zavoda vodi direktor zavoda.

Kot javno službo zavod opravlja naloge na področju podjetništva turizma in na področju dela z mladimi, kot je določeno v odloku.

Kot tržno dejavnost zavod opravlja prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja namestitvenih kapacitet, športnih površin in drugih prostorov, katere upravlja, izvaja dejavnost trgovine na drobno in posredništva pri prodaji ali najemu raznovrstnih izdelkov (prodaja turističnih spominkov in drugih produktov, najem koles …), izvaja specializirana svetovanja in tehnične priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijav na razpise ipd., trži celovite turistične ponudbe na ravni občine, izvaja organizacijo komercialnih programov kulture, športa, neformalnega izobraževanja, turizma, sejmov …, izvaja dejavnost točenja pijač ipd.), pri čemer je presežek ustvarjenih prihodkov namenjen opravljanju javne službe zavoda.

  • Občina Brežice

Stopite v stik

ZPTM Brežice
Gubčeva ulica 10a
8250 Brežice

+386 590 83 790
+386 40 242 429