Mc hostel Brežice

Nazaj

Hostel - certifikat

Delovanje mladinskega hotela in tržnih dejavnosti

Mladinski hotel Brežice zagotavlja širitev obstoječih in razvoj novih večdnevnih programov centra, ki vključujejo mlade izven regije Posavje in posledično pogojujejo nastanitve.

Pod okrilje notranje organizacijske enote Mladinski hotel, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10 a, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu zavoda.

Kot tržno dejavnost zavod opravlja prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja namestitvenih kapacitet, športnih površin in drugih prostorov, katere upravlja, izvaja dejavnost trgovine na drobno in posredništva pri prodaji ali najemu raznovrstnih izdelkov (prodaja turističnih spominkov in drugih produktov, najem koles …), izvaja specializirana svetovanja in tehnične priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijav na razpise ipd., trži celovite turistične ponudbe na ravni občine, izvaja organizacijo komercialnih programov kulture, športa, neformalnega izobraževanja, turizma, sejmov…, izvaja dejavnost točenja pijač ipd.), pri čemer je presežek ustvarjenih prihodkov namenjen opravljanju javne službe zavoda.

Stopite v stik