Center za podjetništvo in turizem Brežice

Nazaj

Zavod ima za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma organizirano notranje organizacijsko enoto Center za podjetništvo in turizem, ki jo vodi direktor.

Naloge na področju turizma, ki jih zavod izvaja kot javno službo

 • priprava in izvajanje strategije razvoja turizma,
 • organiziranje, izvajanje in vodenje dejavnosti Turistično informativnih centrov na območju Občine Brežice,
 • zbiranje in ažuriranje baze podatkov o turistični ponudbi v občini s statistično obdelavo in analizo podatkov o turističnem prometu, -kakovosti ponudbe in zadovoljstvu gostov,
 • priprava turističnih projektov,
 • spodbujanje razvoja in oblikovanje celovite turistične ponudbe in turističnih produktov,
 • organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev, sejmov in drugih dogodkov,
 • vključevanje aktivnosti turističnih društev ter administrativna pomoč pri njihovem delovanju,
 • spodbujanje razvoja in urejanja objektov turistične infrastrukture,
 • načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti (oblikovanje in urejanje vsebin turističnega spletnega   portala in drugih elektronskih medijev, izdajanje informacijskega in promocijskega gradiva na področju turizma) ter analiziranje učinkov  promocijske aktivnosti,
 • organiziranje in izvajanje skupnih nastopov na sejmih ter drugih predstavitvah doma in v tujini,
 • organizacija in izvajanje skupnih prireditvenih dejavnosti ter koordinacija pri koledarju prireditev vključno z izdelavo letnega in   obdobnih koledarjev prireditev v občini,
 • načrtovanje, organizacija in izvajanje promocijskih aktivnosti stikov z javnostjo na področju turizma,
 • raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih trgov,
 • spodbujanje razvoja in raziskovanja z namenom razvijanja inovativne in atraktiven turistične ponudbe za ciljne skupine in trge,
 • spremljanje, obdelava in analiziranje podatkov o turističnem prometu,
 • sodelovanje in povezovanje z drugimi subjekti s področja turizma med drugim tudi z nacionalno turistično organizacijo,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za področje turizma na območju Občine Brežice.

Naloge na področju podjetništva, ki jih zavod izvaja kot javno službo

 • priprava in izvajanje strategije razvoja podjetništva,
 • promocija podjetniškega okolja v Občini Brežice,
 • priprava podjetniških projektov,
 • organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev, sejmov in drugih dogodkov,
 • pospeševanje podjetniške dejavnosti ter promocije le-teh v domačem in tujem okolju,
 • raziskovanje in analiziranje posameznih trgov za razvoj podjetništva,
 • analiziranje učinkov promocijske aktivnosti,
 • sodelovanje in povezovanje z drugimi subjekti s področja podjetništva,
 • splošno podjetniško svetovanje obstoječim in potencialnim podjetnikom,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za področje podjetništva na območju Občine Brežice.

Kontakt