Javno povabilo za izvedbo storitev oblikovanja celostne grafične podobe turistične destinacije Brežice in kolektivne blagovne znamke – Brežice

Nazaj

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo za izvedbo storitev »oblikovanje celostne grafične podobe turistične destinacije Brežice in kolektivne blagovne znamke – Brežice«.

Rok za oddajo ponudbe 28. 12. 2022 do 13:00 ure na naslovu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice ali na e-naslov katja.canzar@zptm.si

Natančnejša navodila in obrazci so v prilogi spodaj.

Pod okrilje Mladinskega hotela, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10 A, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu zavoda.

Notranje organizacijske enote vodijo posamezne vodje notranjih organizacijskih enot, ki so neposredno odgovorne direktorju zavoda. 

Kot javno službo zavod opravlja naloge na področju podjetništva turizma in na področju dela z mladimi, kot je določeno v odloku.

Kot tržno dejavnost zavod opravlja prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja namestitvenih kapacitet, športnih površin in drugih prostorov, katere upravlja, izvaja dejavnost trgovine na drobno in posredništva pri prodaji ali najemu raznovrstnih izdelkov (prodaja turističnih spominkov in drugih produktov, najem koles …), izvaja specializirana svetovanja in tehnične priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijav na razpise ipd., trži celovite turistične ponudbe na ravni občine, izvaja organizacijo komercialnih programov kulture, športa, neformalnega izobraževanja, turizma, sejmov …, izvaja dejavnost točenja pijač ipd.), pri čemer je presežek ustvarjenih prihodkov namenjen opravljanju javne službe zavoda.

  • Občina Brežice

Kontakt